fbpx

Nyereményjáték részvételi-és játékszabályzat

Nyereményjáték Részvételi- és játékszabályzat

1. A játék szervezője

A játék szervezője a P.S. Hotel Kft (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/a ; adószám: 12793770-2-41, képviselő: Zsolnai Gábor üzemeltetési igazgató, továbbiakban: Játékszervező).

2. A Játék

2.1.   Jelen   Részvételi-   és   játékszabályzat   a   Játékszervező   által   szervezett Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa Facebook és/vagy a @parkinnsarvar instagram közösségi oldalakon meghirdetett promóciós nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

2.2.     A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus, minden további jognyilatkozat nélküli elfogadását jelenti (a továbbiakban: Játékszabályzat).

2.3. A jelen  Játékszabályzatban  foglaltakért,  továbbá  a  Játékkal  kapcsolatos  kötelezettségek teljesítéséért a kizárólagos felelősség a Játékszervezőt terheli.

A   Játék   szervezését,   bonyolítását,   a   nyereménysorsolást,   valamint   az   adatkezelést, a Nyertesek értesítését és a nyeremények kézbesítését kizárólag a Játékszervező végzi.

2.4.  A  Játékszervező  kijelenti,  hogy  a Facebook,  illetve  az  Instagram  közösségi  hálózat  nem  vesz  részt  a  Játék  szervezésében,  a nyeremények   biztosításában,   sorsolásában,   illetve   bármely   további   ügyintézésben, panaszkezelésben,  a  játékot  nem  szponzorálja,  nem  felügyeli,  illetve  más  módon  sincs kapcsolatban a játékkal, azért a felelősségük semmilyen jogcímen nem áll fenn.

A   Játékosok   a   Játék   során   átadott   információkat,   személyes   adatokat   kizárólag   a Játékszervező  részére adják át.

3. A Játékban résztvevő személyek

3.1.  A  Játékban  a  Játék  kezdő  időpontjában  és  a  sorsolás  időpontjában  Magyarországon lakóhellyel  vagy  tartózkodási  hellyel  rendelkező,  18.  életévüket  betöltött,  cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Játékszervező munkavállalói, vezető tisztségviselői és tagjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

3.3. A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban  rögzített  részvételi  feltételeket  és  azokat  magára  nézve  feltétel  nélkül elfogadta.

Amennyiben  a  Játékos  a  részvételi  feltételeket  –  annak  bármely  rendelkezése  tekintetében  – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból annak bármely szakaszában – indokolás nélkül – kizárásra kerül.

4. A Játék időtartama

4.1.  A  Játék   időtartama   (a   továbbiakban:   Játékidő)   a   Játékra   történő   felhívásban   (a továbbiakban: Játékfelhívás) kerül meghatározásra.

4.2. Nyereménysorsolás: a Játékidő végét követő 5 napon belül.

4.3. Eredményhirdetés: a sorsolástól számított 24 órán belül.

4.4.  A  Játék  a  Játékszervező  által  akármikor,  azonnali  hatállyal,  előzetes  bejelentés  nélkül beszüntethető.

5. A Játék feltételei és menete

5.1. A  Játékban  való  részvétel  feltétele,  hogy  a  Játékos garantált foglalással rendelkezzen és a  Játékidőn  belül  maradéktalanul teljesítse a Játékfelhívásban foglaltakat. Amennyiben meghíúsul a foglalás, a nyereményvoucher érvényét veszíti.

5.2. A Játék menetének részletes leírását a Játékfelhívás tartalmazza, amely teljes egészében elérhető a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakról.

5.3.  A  Játék  kimenetelének  bármely  módon  történő  szándékos  befolyásolására  irányuló törekvés a Játékosnak a Játékból való azonnali, értesítés és indokolás nélküli kizárását vonja maga után.

A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Játékost értesítés és indokolás nélkül azonnal kizárjon.

5.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy Játékszervező a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon bármely poszt közlését megtagadhatja, moderálhatja vagy azt eltávolíthatja, különösen abban az  esetben,  amennyiben  annak  tartamát  kifogásolhatónak  minősíti,  saját  belátása  szerint jogsértőnek  vagy  oda  nem  illőnek  találja.  Ezt  követően  a  Játékszervező  a  Játékost  további értesítés nélkül jogosult kizárni a Játékból.

6. Sorsolás és nyeremény

6.1.  Azok  a  Játékosok  kerülnek  be  a  Játékszervező  nyereménysorsolási  adatbázisába,  akik maradéktalanul teljesítették a Játékfelhívásban foglaltakat.

A Játékszervező a sorsolást követően vizsgálja és állapítja meg, hogy a Nyertes megfelel-e a jelen  Játékszabályzatban  rögzített  valamennyi  feltételnek  és  maradéktalanul  teljesítette-e  a Játékfelhívásban foglaltakat.

Minden Játékos egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba.

6.2. A nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül egy Nyertes és két Pótnyertes kerül kisorsolásra (a továbbiakban együtt: Nyertes).

6.3. A sorsolást a Játékszervező munkatársai végzik.

A  sorsolásokra a szálloda helyzínén kerül sor (cím: 9600 Sárvár, Vadkert utca 4.) A sorsolások nem nyilvánosak.

6.4. A Nyertest  a  Játékszervező  véletlenszerű  sorsolással,  sorsolóprogrammal  választja  ki  a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül.

6.5.   A   Nyertes   a   Játékfelhívásban   közzétett   Nyereményre   szerez   jogosultságot   (a továbbiakban: Nyeremény).

6.6. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, más nyereményre nem módosítható és másra nem ruházható át.

6.7. A Nyertes értesítése a 2.1. pont szerinti felületeken és/vagy direkt üzenet útján történik a Nyertes  nevének  feltüntetésével.  A  Nyertes  nevét  a  Játékszervező  a  2.1.  pont  szerinti közösségi oldalakon is jogosult közzétenni.

6.8.  A  Nyertesnek  5  munkanap  áll  rendelkezésére,  hogy  a  Játékszervező  értesítését  a reservations.sarvar@parkinn.com e-mail  címre  visszaigazolja  és  a  Nyeremény  átvételéhez,  valamint  az esetleges  járulékfizetés  átvállalásához  szükséges  személyazonossági  adatait  (név, telefonszám)   és   a Nyeremény   kézbesítéséhez   szükséges   szállítási   címet   írásban   megadja   a   Játékszervező részére.

A   kapcsolatfelvételt   követően   a   Nyertes   és   a   Játékszervező   megegyezhetnek   egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

6.9. A Nyeremény kézbesítése – amennyiben lehetséges – elektronikus úton, egyéb esetekben postai út igénybevételével történik. A postai költséget a Játékszervező viseli.

A  Játékszervező  a  Nyeremény  felhasználhatóságát  a  sikeres  kapcsolatfelvételt  követő  5 munkanapon belül visszaigazolja, tárgynyeremény esetén 10 munkanapon belül kiküldi.

6.10. A Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a Nyeremény átvételére, amennyiben:

 • nem  felel  meg  a  jelen  Játékszabályzat  bármely  feltételének  (pl.  18.  életév  betöltése, cselekvőképesség);
 • több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban;
 • a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
 • a Játékszervező 6.7. pont szerinti értesítését követő 5 munkanapon belül nem adja meg a 6.8. pontban rögzített adatait.
 • jelen Játékszabályzat bármely további pontját megsérti.

6.11.  A  Nyertes   köteles   együttműködni   a   Játékszervezővel   annak   érdekében,   hogy   a Nyeremény  átadására-átvételére  a  jelen  Játékszabályzatban  meghatározott  módon  és  időben sor kerüljön.

6.12.   Amennyiben   a   jelen   Játékszabályzatban   rögzített   adatszolgáltatási   és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget illetve nem felel meg   a   jelen   Játékszabályzatban   rögzített   bármely   feltételnek   vagy   nem   kíván   élni   a Nyereményével,  minden  további  értesítés  vagy  intézkedés  nélkül  véglegesen  elveszti  a jogosultságát a Nyeremény átvételére és arra a Pótnyertes, illetve a Pótnyertes kiesése esetén a 2. számú Pótnyertes szerez jogosultságot.

Abban   az   esetben,   ha   egyik   Nyertes,   illetve   Pótnyertes   sem   szerez   jogosultságot   a Nyereményre,   a   Játékszervező   dönthet   a   Játék   megismétléséről   vagy   pótsorsolás elrendeléséről.

6.13. A Játékszervező vállalja a Nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését.

A postai  költség,  valamint  az  esetleges  adó  befizetésének  a  kötelezettségét  meghaladóan  a Nyereménnyel   vagy   annak   átvételével   összefüggésben   felmerülő   egyéb   költségek   és adminisztratív teendők a Nyertest terhelik, a Nyeremény átvétele és igénybevétele a Nyertes kizárólagos saját felelősségére történik.

6.14.  A  Nyertes  és  a  Pótnyertes  jelen  Játékszabályzatban  rögzített  jogai  és  kötelezettségei teljes egészébe megegyeznek.

7. Adatkezelés

7.1. A Játékos  Játékban  történő  adatszolgáltatása  önkéntes,  de  a  Játékban  történő  részvétel feltétele.

A játékban való részvétellel egyidejűleg a Játékos kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatot és a Játékszervező Adatkezelő Adatvédelmi tájékoztatóját megismerte és elfogadta.

A  Játékos   a   Játékban   való   részvétellel   minden   további   jognyilatkozat   nélkül,   ráutaló magatartással   kifejezetten   hozzájárul   ahhoz,   hogy   amennyiben   Nyertesként   vagy Pótnyertesként kisorsolásra kerül, abban az esetben a Játékszervező, mint Adatkezelő a nevét, –  amennyiben  ismert  –  a  lakóhelyeként  szolgáló  település  nevét  és  a  nyertesség  tényét nyilvánosságra   hozza   6.7.   pont   szerinti   felületeken.   Névazonosság   esetén   a   Nyertes   a regisztráció során megadott adatai alapján kerül azonosításra.

A Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal  összefüggésben  történő  nyilvános  közzététele  esetében,  továbbá  azt  semmilyen jogcímen nem kifogásolhatja, nem sérelmezheti.

7.2. A Játékos a Játékban történő részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játékszervező mint Adatkezelő a 7.4. pontban meghatározott célból a Játékos azon  személyes  adatait  kezelje  és  feldolgozza,  melyeket  ő  maga  önkéntesen  ad  meg  a Játékban történő részvétel során (pl. név, telefonszám, a továbbiakban: Személyes Adat).

A további kezelt adatok: a Játékban történő részvétel ténye, ideje, a nyerés ténye, időpontja.

7.3. A Játékos a Játékban való részvétellel minden további jognyilatkozat nélkül hozzájárul ahhoz,  hogy  amennyiben  Nyertesként  kisorsolásra  kerül,  a  Játékszervező  mint  adatkezelő kérése  esetén  a  Nyeremény  átadását  megelőzően  bemutatja  a  személyazonosításhoz  és  az esetleges  járulékok  megfizetéséhez  szükséges  okmányait  és  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az okmányokról a Játékszervező fénymásolatot készítsen.

7.4.  A  Játékszervező  az  adatkezelési  és  adatfeldolgozási  tevékenységet  a  Játékos  önkéntes hozzájárulása  alapján,  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács   (EU)   2016/679   (2016.   április   27.)   sz.   Általános  Adatvédelmi   Rendeletében   (a továbbiakban: GDPR) foglalt rendelkezéseinek megfelelő módon végzi.

A Nyertesek adatainak kezelése esetén az adatkezelés indokát a Játékszervező az alábbiakban határozza meg:

 • a Nyereménnyel kapcsolatos esetleges jogérvényesítés érdekében bármely fél részéről;
 • a Játék Nyerteseinek megállapítsa, értesítése, illetve a Nyeremények átadása végett;
 • a Nyereményekkel kapcsolatos adó-, és járulékfizetés teljesítésének igazolása;

A  kezelt  adatok  köre:  teljes  név, telefonszám.

A Játékszervező a Játékos Személyes Adatait kizárólag a Játékban való részvétel, a sorsolás és a  Nyeremény  átadása,  valamint  az  adózási  és  számviteli  kötelezettségek  teljesítése  céljából jogosult kezelni, harmadik személy részére azokat át nem adja, a jogosultsági idő lejártakor pedig köteles haladéktalanul törölni.

7.5. A Játékszervező jogosult a Játékos Személyes Adatait a 7.4. pontban meghatározott célból a  Játékos  hozzájárulásának  visszavonásáig,  de  legkésőbb  a  Játék  végét  követő  12  hónapig kezelni.

A Nyertes adatait a Játékszervező a Nyeremény átvételétől számított 5 évig jogosult kezelni a 7.4. pont szerinti jogérvényesítés indokára figyelemmel a Nyertes hozzájárulásának esetleges visszavonását követően is.

7.6. A Játékszervező  az  adatkezelési  műveleteket  úgy  tervezi  meg  és  hajtja  végre,  hogy  az Infotv., a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A  Játékszervező  úgyis  mint  adatkezelő  és  mint  adatfeldolgozó  gondoskodik  az  adatok kockázattal   arányos   biztonságáról,   továbbá   megteszi   azokat   a   technikai   és   szervezési intézkedéseket  és  kialakítja  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  az  Infotv.,  a  GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.7.  A  Játékos  a  Személyes  Adatai  kezeléséhez  adott  hozzájárulását  bármikor,  bármilyen korlátozás  vagy  indokolás  nélkül  díjmentesen  visszavonhatja  a  Játékszervező  alábbi  e-mail címére   küldött   e-mail   útján:  reservations.sarvar@parkinn.com   vagy   a   Játékszervező   mindenkori székhelyére küldött postai levélben

7.8. A Játékost az Infotv. és a GDPR rendelkezései értelmében az alábbi jogosultságok illetik meg:

 • jogosult az Adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni;
 • kérheti az Adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását;
 • jogainak   megsértése   esetén   a   Nemzeti   Adatvédelmi   és   Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: + 36 (1) 391-1400, honlap: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

8. Felelősségi szabályok

8.1. A Játékszervező  kizárja  a  felelősségét  minden  olyan  kár  tekintetében,  amely  a  Játékos érdekkörében a jelen Játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés, illetve kézbesítés (pl. Nyeremény postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés során keletkezett  károkért)  Játékszervezőnek  fel  nem  róható  okból  történő  meghiúsulása  miatt keletkezik.

8.2. A  Játékszervező   kizárja   a   felelősségét   a   bármely   posztban   szereplő   állításból, információból, hibából, hiányosságból vagy a Játékos által közzétett vagy továbbított tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

A Játékos  kizárólagos  polgári  és  büntetőjogi  felelőssége,  hogy  az  általa  közzétett  posztban szereplő információ valótlan, téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, sértheti-e más személy jogát vagy törvényes érdekét.

8.3. A Játékszervező a Nyeremény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.4. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy az előre nem látható, a meghirdetett Nyeremény igénybevételét lehetetlenné tevő okok miatt a Nyereményt megváltoztassa vagy visszavonja.

8.5.  A  Játékszervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  Nyertesnek  a  Nyereménnyel  kapcsolatos bármely reklamációját elutasítsa.

8.6. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyeremény kézbesítésének és/vagy átvételének a helytelen vagy téves személyazonosító adatok és/vagy elérhetőségek következtében történő ellehetetlenülése miatt.

8.7.  A  Játékos  az  általa  tévesen  szolgáltatott  adatokból  adódó  valamennyi  következményt maga viseli, az ezzel kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény a Játékost terheli.

8.8.  A  Játékszervező  nem  vállal  felelősséget  azért,  ha  a  Játék  időtartama  alatt  bármely,  a Játékkal összefüggő weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.9. A Játékszervező  jogosult  a  Játékot  előzetes  vagy  utólagos  értesítés  nélkül,  egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni.

8.10. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Játékszervező döntése irányadó.

8.11. A Játékszervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

9. Általános rendelkezések

9.1.  A  Játékszervező  fenntartja  a  jogot,  hogy  a  Játék  feltételeit,  így  különösen  a  Játék időtartamát   és   a   jelen   Játékszabályzatot   bármely   időpontban   módosítsa,   amelyről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a 2.1. pont szerinti közösségi oldalakon.

9.2.  A  Játékszervező  a  Játékból  eredő  jogviták  rendezésére  hatáskörtől  függően  a  Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a perindításkori székhelye szerinti Törvényszék kizárólagos illetékességét   köti   ki,   amelyet   a   Játékosok   a   Játékban   való   részvétellel   kifejezetten elfogadnak.

9.3.  A  Játékszervező  jelen  játékszabályzatot  a  www.parkinnsarvar.hu  címen  elérhető hivatalos weboldalán teszi közzé. A Játékszervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

9.4.  A  Játékszervező  nem  köteles  válasz  e-mailt  küldeni  a  Játékosok  részére,  kivéve  a  7. pontban foglaltakat.

9.5.  A  Játék  promóciójára  a  Facebook,  illetve  az  Instagram  szabályzatai  és  felhasználási feltételei is vonatkoznak.

Mikor szeretnél megszállni nálunk?