H-9600 Sárvár, Vadkert u. 4., Hungary

A honlap látogatóinak (továbbiakban felhasználó) adatai: a Park Inn by Radisson Sárvár ( P.S. Hotel kft.) az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A szolgáltató a felhasználó böngészése közben a számítógépen ún. sütit helyezhet el. Ezeket a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.
Park Inn by Radisson Sárvár által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

A honlap látogatásával a felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket. A honlap böngészése során a felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik. A felhasználó a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Az Park Inn by Radisson Sárvár szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a szálloda a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, születési dátumot, lakcímet, telefonszámot) kér. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez illetve nem tud bizonyos szolgáltatásokat igénybe venni.

A Park Inn by Radisson Sárvár kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli. A Park Inn by Radisson Sárvár a felhasználók személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag Park Inn by Radisson Sárvár azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.
A Park Inn by Radisson Sárvár a felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről és jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
A Park Inn by Radisson Sárvár nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a felhasználó számára fontosnak tartott információról a felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja a részére a visszautasítás lehetőségét.

A felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Park Inn by Radisson Sárvár üzemeltetőit, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

A Park Inn by Radisson Sárvár fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
Az felhasználóról összegyűjtött illetőleg a tőle kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.
Bár e weboldal összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a weboldalon lévő vagy a weboldalon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A weboldalon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a weboldal nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

A Park Inn by Radisson Sárvár nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A weboldalon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a weboldalról vagy a weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Park Inn by Radisson Sárvár szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.
A szálloda a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi vagy erre jogszabály kötelezi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adja át.

A Park Inn by Radisson Sárvár weboldala számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Park Inn by Radisson Sárvár nem vállal felelősséget.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

• a) bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
• b) az internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
• c) bármilyen általánosan elfogadott internet-szabállyal,
• d) a jó erkölcs követelményeivel.

A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.
Hírlevél

A szálloda az általa üzemeltett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában negyedévente, de havonta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

 

facebook

hírlevél feliratkozás